Facebook Pixel

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
MICKLETHWAIT JOHN, WOOLDRIDGE ADRIAN/ ΜΙΚΛΕΘΓΟΥΕΗΤ ΤΖΟΝ, ΓΟΥΝΤΡΙΤΖ ΑΝΤΡΙΑΝ
Ειδική Τιμή 16,20 € was 18,00 €
SKU
BK327471
Αποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη
«Το επι­χεί­ρη­μα [του Η Τέ­ταρ­τη Επα­νά­στα­ση] είναι κομ­ψά δο­μη­μέ­νο, με τη φι­λο­σο­φία και την πο­λι­τι­κή οικο­νο­μία της με­γά­λης εικό­νας να το­νί­ζο­νται από εν­δι­α­φέ­ρου­σες πα­ρα­κάμ­ψεις στις ανερ­χό­με­νες οικο­νο­μί­ες του κό­σμου.» — Financial Times «Οι Micklethwait και Wooldridge κά­νουν εξαι­ρε­τι­κή δου­λειά στην πε­ρι­γρα­φή των εκ­συγ­χρο­νι­ζό­με­νων απο­λυ­ταρ­χι­ών της Ασί­ας. Άλ­λο­τε οι κυ­βερ­νή­σεις αυτές φαί­νο­νται πιο προ­ο­δευ­τι­κές από το δυ­τι­κό μο­ντέ­λο, άλ­λο­τε πιο συ­ντη­ρη­τι­κές.» — David Brooks, The New York Times «Η Τέ­ταρ­τη Επα­νά­στα­ση έχει... μια ακό­ρε­στη πε­ρι­έρ­γεια και εν­θου­σι­α­σμό για με­ταρ­ρυθ­μί­σεις.» — Michael Ignatieff, The New York Review of Books «Το μή­νυ­μα αυτού του βι­βλίου είναι απλό αλ­λά σο­βα­ρό: Αν το κρά­τος υπό­σχε­ται πά­ρα πολ­λά σε πά­ρα πολ­λούς, ο κυ­νι­σμός με­γα­λώ­νει και πλήτ­τε­ται η δη­μο­κρα­τία.» — The Wall Street Journal «Υπέ­ρο­χο» — The Daily Mail (Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο) «Εξαι­ρε­τι­κό... Το μα­νι­φέ­στο των Micklethwait και Wooldridge που πρέ­πει όλοι να το δι­α­βά­σουν είναι μια έκ­κλη­ση για πε­ρισ­σό­τε­ρες με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, εμπνευ­σμέ­νη αυτή τη φο­ρά από επι­τυ­χη­μέ­νες με­ταρ­ρυθ­μί­σεις σε άλ­λες χώ­ρες και την αξι­ο­ποί­η­ση της ψη­φι­α­κής επα­νά­στα­σης.» — The Telegraph «[Οι συγ­γρα­φείς] προ­σφέ­ρουν τεκ­μη­ρι­ω­μέ­νες προ­τά­σεις... μια χρή­σι­μη μα­τιά στην Αμε­ρι­κή όπως την βλέ­πουν οι απέ­ξω.» — Seattle Times «Το βα­σι­κό επι­χεί­ρη­μα αυτού του κα­λο­γραμ­μέ­νου, ευφυ­ούς βι­βλίου είναι διτ­τό. Πρώ­τον, η με­ταρ­ρύθ­μι­ση [του κρά­τους] είναι απα­ραί­τη­τη. Δεύ­τε­ρον, η με­ταρ­ρύθ­μι­ση είναι δυ­να­τή επει­δή συμ­βαί­νει σε όλο τον κό­σμο και επει­δή έχου­με στη δι­ά­θε­σή μας τη νέα τε­χνο­λο­γία. Στο τέ­λος της ανά­γνω­σης της Τέ­ταρ­της Επα­νά­στα­σης είναι δύ­σκο­λο να αρ­νη­θεί κα­νείς οποι­ο­δή­πο­τε από τα δύο αυτά ση­μεία.» — Times του Λον­δί­νου «Μια δι­α­φο­ρε­τι­κή, προ­κλη­τι­κή άπο­ψη για την πρό­κλη­ση που ανα­δύ­ε­ται στην Ασία.» — Kirkus Reviews «Πρό­κει­ται για ένα ση­μα­ντι­κό βι­βλίο. Αυτό το βι­βλίο αλ­λά­ζει τα πά­ντα.» — Joe Scarborough, «Morning Joe» «Είναι ίσως το κα­λύ­τε­ρο ση­με­ρι­νό μα­νι­φέ­στο για τους κα­τάλ­λη­λους ρό­λους της αγο­ράς και του κρά­τους... Αυτό το βι­βλίο είναι επί­σης η κα­λύ­τε­ρη δή­λω­ση της άπο­ψης ότι στις μέ­ρες μας η κυ­βέρ­νη­ση απλώς δεν λει­τουρ­γεί πο­λύ κα­λά, και ότι μια τέ­τοια δι­α­πί­στω­ση ανα­γνω­ρί­ζε­ται από πολ­λούς ψη­φο­φό­ρους κα­λύ­τε­ρα από ό,τι από πολ­λούς δι­α­νο­ού­με­νους. Συ­νι­στά­ται αναμ­φί­βο­λα» — Tyler Cowan, Marginal Revolution «Πρό­κει­ται για ένα βι­βλίο με ένα ση­μα­ντι­κό μή­νυ­μα. Είναι επί­σης ένα βι­βλίο που ξε­χει­λί­ζει από ευφυ­ΐα, ευρυ­μά­θεια και –το κα­λύ­τε­ρο απ’ όλα– κοι­νή λο­γι­κή. Κου­νού­σα το κε­φά­λι μου συμ­φω­νώ­ντας σχε­δόν σε κά­θε σε­λί­δα» — Fareed Zakaria, συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου The Post American World «Πι­στεύω ότι οι συ­ζη­τή­σεις που ανοί­γουν βι­βλία όπως αυτό, μπο­ρούν να γο­νι­μο­ποι­ή­σουν πρω­τό­τυ­πες ιδέ­ες για το πώς θα πε­τύ­χου­με ένα ακό­μη άλ­μα με­τά από τις αλ­λε­πάλ­λη­λες κρί­σεις που σά­ρω­σαν τη χώ­ρα προ­σφέ­ρο­ντάς της όμως και πολ­λα­πλώς χρή­σι­μα μα­θή­μα­τα.» — Δη­μή­τρης Π. Σω­τη­ρό­που­λος, Κα­θη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Πο­λι­τι­κής Ιστο­ρί­ας
Η βα­σι­κή πο­λι­τι­κή πρό­κλη­ση της επό­με­νης δε­κα­ε­τί­ας θα είναι η βελ­τί­ω­ση των κυ­βερ­νή­σε­ων. Οι δυ­τι­κές δη­μο­κρα­τί­ες έχουν τις πε­ρισ­σό­τε­ρες πι­θα­νό­τη­τες να αντα­πο­κρι­θούν στις αλ­λα­γές: η δη­μο­κρα­τία πα­ρέ­χει στις κυ­βερ­νή­σεις με­γα­λύ­τε­ρη ευε­λι­ξία, και τρό­πους για να ακούν τους αν­θρώ­πους. Η αλ­λα­γή θα πρέ­πει να είναι στην κα­τεύ­θυν­ση της με­γα­λύ­τε­ρης ελευ­θε­ρί­ας, και η δη­μο­κρα­τία είναι η πιο ελεύ­θε­ρη μορ­φή δι­α­κυ­βέρ­νη­σης. Αλ­λά η Δύ­ση βρί­σκε­ται ενώ­πι­ον και της με­γα­λύ­τε­ρης δι­α­κιν­δύ­νευ­σης: το ότι ακούει τους αν­θρώ­πους είναι ο λό­γος που το δυ­τι­κό Κρά­τος έχει φορ­τω­θεί τό­σο πο­λύ, και οι πο­λι­τι­κοί υπό­κει­νται στον πει­ρα­σμό να επι­βα­ρύ­νουν το Κρά­τος με ακό­μη με­γα­λύ­τε­ρες υπο­χρε­ώ­σεις. Αυτή τη στιγ­μή, η δη­μο­κρα­τία μοι­ά­ζει με­ρι­κές φο­ρές σα να σκά­βει τον δι­κό της λάκ­κο. Αν τώ­ρα η Δύ­ση θα υπα­κού­σει στα κα­λύ­τε­ρα ή τα χει­ρό­τε­ρά της έν­στι­κτα είναι το ερώ­τη­μα που θα προσ­δι­ο­ρί­σει το απο­τέ­λε­σμα της Τέ­ταρ­της Επα­νά­στα­σης.
Περισσότερες Πληροφορίες
ΣυγγραφέαςMICKLETHWAIT JOHN, WOOLDRIDGE ADRIAN/ ΜΙΚΛΕΘΓΟΥΕΗΤ ΤΖΟΝ, ΓΟΥΝΤΡΙΤΖ ΑΝΤΡΙΑΝ
ΕκδότηςΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Barcode9786182041376
ISBN978-618-204-137-6
Σελίδες328
Έτος παραγωγής2022
ΜεταφραστήςΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ημερομηνία κυκλοφορίας16 Φεβ 2022
ΔιαθεσιμότηταΑποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η Βαθμολογία σας
Back to Top