Facebook Pixel

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

MORROW JOHN/ ΜΟΡΟΟΥ ΤΖΟΝ
Ειδική Τιμή 23,40 € was 26,00 €
SKU
BK328086
Αποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη
«Αυτή η νέα έκ­δο­ση είναι μια ευπρόσ­δε­κτη προ­σθή­κη στην αγο­ρά των εισα­γω­γι­κών βι­βλί­ων πά­νω στη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη. Είναι σα­φές, πε­ρι­ε­κτι­κό και ευρύ - το εί-δος του βι­βλίου που κα­λύ­πτει όλα τα υπό­βα­θρα. Είναι ένα αξι­ό­πι­στο one-stop shop δυ­τι­κών πο­λι­τι­κών ιδε­ών στο οποίο θα μπο­ρεί να έχει πρό­σβα­ση κά­θε μα­θη­τής του αντι­κει­μέ­νου.» — Graeme Garrard, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κάρ­ντιφ, Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο «Αυτό το εγ­χει­ρί­διο πα­ρέ­χει στους μα­θη­τές μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη εισα­γω­γή σε ένα ευρύ φά­σμα προ­σπα­θει­ών επί­λυ­σης των πο­λυ­ε­τών προ­βλη­μά­των που χα­ρα­κτη­ρί-ζουν τη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη. Συν­θέ­το­ντας τις απα­ντή­σεις ενός πλή­θους προ­σω-πι­κο­τή­των, από την Αρ­χαία Ελ­λά­δα έως τη στρο­φή στο με­τα­μο­ντερ­νι­σμό, απο­τε­λεί μια εξαι­ρε­τι­κή εισα­γω­γή στο πώς ο κα­νό­νας της πο­λι­τι­κής θε­ω­ρί­ας μπο­ρεί να δώ­σει απα­ντή­σεις στα ερω­τή­μα­τα του πού βρί­σκε­ται η εξου­σία, πώς πρέ­πει να ασκη­θεί, και πό­τε μπο­ρεί κά­ποι­ος να της αντι­στα­θεί. Η αξία του για τους μα­θη­τές έγκει­ται όχι μό­νο στη σα­φή πα­ρου­σί­α­ση εδραι­ω­μέ­νων προ­σω­πι­κο­τή­των στην επι­στή­μη αλ­λά και στην επι­σή­μαν­ση των δι­α­κρι­τών συ­νει­σφο­ρών σε αυτήν την πα­ρά­δο­ση που γί-νο­νται από πα­ρα­με­λη­μέ­νες προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως οι Ντι­μπουά, Ντά­γκλας, Φα­νόν και Γκόλ­ντμαν.» — Ben Turner, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κεντ, Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο «Η Ιστο­ρία της Δυ­τι­κής Πο­λι­τι­κής Σκέ­ψης του John Morrow είναι εκ­πλη­κτι­κή ως προς το εύρος της και αξι­ο­θαύ­μα­στη ως προς την προ­σβα­σι­μό­τη­τα της. Ο Morrow είναι ένας τα­λα­ντού­χος συγ­γρα­φέ­ας και στο­χα­στής που δι­ευ­κο­λύ­νει την κα­τα­νό­η­ση πε­ρί­πλο­κων επι­χει­ρη­μά­των, ενώ ταυ­τό­χρο­να τι­μά την πο­λυ­πλο­κό­τη­τα και την πολ-λα­πλό­τη­τα αυτού που απο­κα­λού­με δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη» — Susan McWilliams, Pomona College, ΗΠΑ «Σε αυτήν την κα­λο­γραμ­μέ­νη και εξει­δι­κευ­μέ­νη ιστο­ρία της δυ­τι­κής πο­λι­τι­κής σκέ-ψης, ο John Morrow απο­μα­κρύ­νε­ται από την τυ­πι­κή χρο­νο­λο­γι­κή εξέ­τα­ση των «με-γά­λων στο­χα­στών» και αντ¹ αυτού το­νί­ζει βα­σι­κές θε­μα­τι­κές. Ο τό­μος κά­νει επί­σης μια προ­σπά­θεια να ανα­λύ­σει το πώς ορι­σμέ­νες ιδέ­ες εφαρ­μό­στη­καν με τρό­πους που απέ­κλει­αν με­γά­λα τμή­μα­τα της κοι­νω­νί­ας και ο Morrow πε­ρι­λαμ­βά­νει την εξέ-τα­ση αρ­κε­τών στο­χα­στών - που συ­χνά πα­ρα­βλέ­πο­νται - που έπαι­ξαν ση­μα­ντι­κό ρό-λο στην αμ­φι­σβή­τη­ση των κλη­ρο­νο­μι­κών ιδε­ών σχε­τι­κά με τη γυ­ναι­κεία ή τη φυ­λε-τι­κή κα­τω­τε­ρό­τη­τα. Το βι­βλίο πα­ρου­σι­ά­ζει επί­σης μια εν­δι­α­φέ­ρου­σα εξέ­τα­ση των θε­ω­ρι­ών της επα­νά­στα­σης, της αντί­στα­σης και της πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής» — Miriam Bankovsky, Πα­νε­πι­στή­μιο La Trobe, Αυστρα­λία «Επι­τέ­λους, ένα βι­βλίο για την πο­λι­τι­κή σκέ­ψη που είναι προ­σε­κτι­κό ως προς την ιστο­ρία της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης, εκ­θέ­τει τις βα­σι­κές ιδέ­ες και τα επι­χει­ρή­μα­τα της δυ-τι­κής πο­λι­τι­κής σκέ­ψης με τρο­με­ρή φι­λο­σο­φι­κή σα­φή­νεια και είναι απαλ­λαγ­μέ­νο από την ορο­λο­γία μι­ας πο­λύ σύγ­χρο­νης πο­λι­τι­κής φι­λο­σο­φί­ας. Οι μα­θη­τές μου α-γα­πούν τις εξη­γή­σεις σε απλή γλώσ­σα για τις πο­λι­τι­κές ιδέ­ες και τα επι­χει­ρή­μα­τα που τις πε­ρι­βάλ­λουν στο δη­μό­σιο λό­γο» — Lindsey MacDonald, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κα­ντέρ­μπε­ρι, Νέα Ζη­λαν­δία
Αυτό το βι­βλίο έχει στό­χο να πα­ρά­σχει μια συ­νο­πτι­κή αλ­λά ολο­κλη­ρω­μέ­νη με­λέ­τη των στο­χα­στών, των ζη­τη­μά­των και των δη­μό­σι­ων συ­ζη­τή­σε­ων που έχουν κε­ντρι­κή ση­μα­σία στη δυ­τι­κή πα­ρά­δο­ση της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης. Πολ­λές εισα­γω­γές πά­νω σε αυτό το θέ­μα ερευ­νούν τις ιδέ­ες ενός με­γά­λου αριθ­μού «με­γά­λων στο­χα­στών» οι οποίοι θε­ω­ρού­νται ότι αντι­προ­σω­πεύ­ουν τον κο­λο­φώ­να μι­ας πα­ρά­δο­σης που πε­ρι­παι­κτι­κά ανα­φέ­ρε­ται ότι εκτεί­νε­ται «από τον Πλά­τω­να μέ­χρι το ΝΑ­ΤΟ». Αυτή η προ­σέγ­γι­ση πα­ρέ­χει έναν χρο­νο­λο­γι­κά συ­νε­κτι­κό τρό­πο σκι­α­γρά­φη­σης των ιδε­ών συ­γκε­κρι­μέ­νων στο­χα­στών και επι­τρέ­πει την εξέ­τα­ση του βι­ο­γρα­φι­κού και ιστο­ρι­κού υπο­βά­θρου στο οποίο πα­ρή­χθη­σαν τα έρ­γα τους. Ταυ­τό­χρο­να, ωστό­σο, κα­θι­στά δύ­σκο­λο να συ­μπε­ρι­λη­φθούν οι εκτι­μή­σεις μι­ας σει­ράς από λι­γό­τε­ρο ευρέ­ως γνω­στούς αλ­λά ιστο­ρι­κά ση­μα­ντι­κούς πο­λι­τι­κούς στο­χα­στές και εμπο­δί­ζει τον εντο­πι­σμό θε­μα­τι­κών μο­τί­βων στην ιστο­ρία της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης. Για να ξε­πε­ρα­στούν αυτές οι δυ­σκο­λί­ες, το βι­βλίο αυτό είναι ορ­γα­νω­μέ­νο πά­νω σε θε­μα­τι­κές που εκτεί­νο­νται σε ένα ευρύ φά­σμα της ευρω­πα­ϊ­κής ιστο­ρί­ας. Αυτές οι θε­μα­τι­κές δί­νουν έμ­φα­ση σε ερω­τή­μα­τα σχε­τι­κά με την πο­λι­τι­κή που έχουν δι­α­δρα­μα­τί­σει ση­μα­ντι­κό και αδι­ά­λει­πτο ρό­λο στη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη και προσ­δι­ο­ρί­ζουν τη συ­νέ­χεια και τις με­τα­βο­λές στον τρό­πο με τον οποίο έχουν τε­θεί και απα­ντη­θεί κα­τά τη δι­άρ­κεια με­γά­λων χρο­νι­κών δι­α­στη­μά­των.
Περισσότερες Πληροφορίες
ΣυγγραφέαςMORROW JOHN/ ΜΟΡΟΟΥ ΤΖΟΝ
ΕκδότηςΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Barcode9786182040973
ISBN978-618-204-097-3
Σελίδες480
Έτος παραγωγής2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας3 Μαρ 2022
ΔιαθεσιμότηταΑποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Η Βαθμολογία σας
Back to Top