Η ομάδα του greekbooks.gr προσπαθεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ζητάμε την κατανόησή σας για την αναμονή στο τηλεφωνικό κέντρο και τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των παραγγελιών σας που οφείλονται στον πολύ μεγάλο δικό μας όγκο εργασίας, καθώς και των εταιριών ταχυμεταφορών.

Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε!

ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕ Η ΒΙΑ

ΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ειδική Τιμή 12,60 € was 14,00 €
SKU
BK319775
Αποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη

Θε­ω­ρού­με ότι απαι­τεί­ται μια νέα μα­τιά πά­νω στις κα­θο­ρι­στι­κές και τα­ραγ­μέ­νες αυτές επο­χές του συλ­λο­γι­κού μας βίου, ειδι­κά στη ση­με­ρι­νή συ­γκυ­ρία κα­τά την οποία φαί­νε­ται να ανα­βι­ώ­νουν φα­ντά­σμα­τα του πα­ρελ­θό­ντος. Μια μα­τιά η οποία οφεί­λει να προ­σεγ­γί­ζει, κα­τά το δυ­να­τόν απρο­κα­τά­λη­πτα, και με την απα­ραί­τη­τη εν­συ­ναί­σθη­ση, τις προ­σω­πι­κές και συλ­λο­γι­κές τρα­γω­δί­ες αλ­λά και τους ηρω­ι­σμούς των αν­θρώ­πων, τό­σο των πρω­τα­γω­νι­στών όσο και των «αφα­νών». Ελ­πί­ζου­με ότι ο ανα­γνώ­στης θα δι­α­κρί­νει στα κεί­με­να αυτά προ­σπά­θει­ες που να κι­νού­νται στη συ­γκε­κρι­μέ­νη κα­τεύ­θυν­ση.

Στο πα­ρόν βι­βλίο συ­γκε­ντρώ­νο­νται με­λέ­τες και δο­κί­μια του συγ­γρα­φέα από την υπερ-εικο­σα­ε­τή ενα­σχό­λη­σή του με ζη­τή­μα­τα της κρί­σι­μης δε­κα­ε­τί­ας 1940-1950. Οι με­λέ­τες αυτές δι­α­κρί­νο­νται σε δη­μο­σι­ευ­μέ­νες και αδη­μο­σί­ευ­τες και έχουν υπο­στεί με­ρι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση και συ­μπλή­ρω­ση. Κα­λύ­πτουν ένα ευρύ φά­σμα: τη Μά­χη της Κρή­της και τον ανταρ­το­πό­λε­μο στην Πίν­δο, όψεις των εμ­φύ­λι­ων συ­γκρού­σε­ων, τό­σο της Κα­το­χής όσο και του ολο­κλη­ρω­τι­κού Εμ­φυ­λίου πο­λέ­μου 1946-1949, θέ­μα­τα με­τα­πο­λε­μι­κής δι­α­χεί­ρι­σης της μνή­μης και ανα­πα­ρα­στά­σε­ων της πε­ρι­ό­δου στη μα­ζι­κή κουλ­τού­ρα, βι­βλι­ο­πα­ρου­σι­ά­σεις και βι­βλι­ο­κρι­σί­ες έρ­γων σχε­τι­κών με την επο­χή, αλ­λά και θέ­μα­τα που άπτο­νται των ευρω­πα­ϊ­κών δι­α­στά­σε­ων του Δευ­τέ­ρου Πα­γκο­σμίου Πο­λέ­μου.

Περισσότερες Πληροφορίες
ΣυγγραφέαςΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΕκδότηςΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Barcode9789604589234
ISBN978-960-458-923-4
Σελίδες272
Έτος παραγωγής2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας12 Φεβ 2020
ΔιαθεσιμότηταΑποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν αξιολογήσεις. Παρακαλώ, συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό
Back to Top