Η ομάδα του greekbooks.gr προσπαθεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ζητάμε την κατανόησή σας για την αναμονή στο τηλεφωνικό κέντρο και τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των παραγγελιών σας που οφείλονται στον πολύ μεγάλο δικό μας όγκο εργασίας, καθώς και των εταιριών ταχυμεταφορών.

Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε!

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ.
Ειδική Τιμή 14,31 € was 15,90 €
SKU
BK309650
Αποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη

Η πα­γκό­σμια οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση και η προ­κλη­τι­κά ά­δι­κη κα­τα­νο­μή του πλού­του έ­φεραν στην ε­πι­φά­νεια την πραγ­μα­τι­κή κρί­ση, που εί­ναι πο­λι­τι­κή. Στο στό­χα­στρο των ει­δι­κών μπή­καν οι δη­μο­κρα­τί­ες α­νά την υ­φή­λιο, οι ο­ποί­ες φέ­ρο­νται να δυ­σλειτουρ­γούν και να ε­ξε­λίσ­σο­νται όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο σε κα­θα­ρό­αι­μα α­πο­λυταρ­χι­κά πο­λι­τεύ­μα­τα.

«Oι δη­μο­κρατί­ες πε­θαί­νουν;» ή «Πώς οι δη­μο­κρα­τί­ες πε­θαίνουν» α­πο­τε­λούν τί­τλους σοβα­ρών εκ­δό­σε­ων. Αυ­τή η κα­τά­στα­ση έ­χει α­να­ζω­πυ­ρώ­σει το εν­δια­φέ­ρον των πο­λιτών α­νά την υ­φή­λιο για την αρ­χαί­α αθη­να­ϊ­κή δη­μο­κρα­τί­α και ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρες εκ­δό­σεις α­να­φέ­ρο­νται σή­μερα σε αυ­τή, χω­ρίς ό­μως να προ­τεί­νουν λει­τουρ­γι­κές λύ­σεις για το σή­με­ρα, με α­πο­τέ­λε­σμα να α­πορρί­πτε­ται και αυ­τή η μορ­φή της άμε­σης δη­μο­κρα­τί­ας ό­χι μό­νο α­πό τους ε­χθρούς της δη­μο­κρα­τί­ας αλ­λά και α­πό κα­λο­προ­αί­ρε­τες προ­σω­πι­κό­τη­τες κύ­ρους ως μί­α ου­το­πί­α για τα ση­με­ρι­νά δε­δο­μέ­να.

Η δεύ­τε­ρη έκ­δο­ση του βι­βλί­ου Α­να­ζη­τώ­ντας πρό­τυ­πο δη­μο­κρα­τί­ας για το σή­με­ρα εί­ναι ε­μπλου­τι­σμέ­νη με συ­γκε­κρι­μέ­να αλ­λά ση­μαντι­κά συ­μπε­ρά­σμα­τα κα­θώς και με μια συ­ντα­γή για τη θε­ρα­πεί­α των «σύγ­χρο­νων» δη­μο­κρα­τιών που πά­σχουν α­πό έλ­λει­ψη δη­μο­κρα­τί­ας και λό­γω αυ­τής της έλ­λει­ψης, κα­τά γε­νι­κή ο­μο­λο­γί­α των ει­δι­κών, αρ­γο­πε­θαί­νουν και ε­ξε­λίσ­σο­νται τε­λι­κά σε κα­νο­νι­κά α­πο­λυ­ταρ­χι­κά συ­στή­μα­τα δια­κυ­βέρ­νη­σης χω­ρίς τις «δη­μο­κρα­τι­κές» μά­σκες που φο­ρούν σή­με­ρα. Για το λό­γο αυ­τό, το βι­βλί­ο βα­πτί­ζε­ται και με νέ­ο τί­τλο: Θε­ρα­πεί­α για τις δη­μο­κρα­τί­ες που πε­θαί­νουν.

Η Θε­ρα­πεί­α για τις δη­μο­κρα­τί­ες που πε­θαί­νουν πα­ρα­κάμπτει λει­τουρ­γι­κές δυ­σκο­λί­ες της αρχαίας αθηναϊκής δη­μο­κρα­τί­ας και για πρώ­τη φο­ρά σε πα­γκό­σμιο ε­πί­πε­δο τεκ­μη­ριώ­νε­ι λει­τουρ­γι­κή λύ­ση για έ­να πραγ­μα­τι­κά δη­μο­κρα­τι­κό πο­λί­τευ­μα.

Περισσότερες Πληροφορίες
ΣυγγραφέαςΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ.
ΕκδότηςΚΑΚΤΟΣ
Barcode 9789603823704
ISBN 978-960-382-370-4
Σελίδες260
Έτος παραγωγής2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας1 Μαρ 2019
ΔιαθεσιμότηταΑποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν αξιολογήσεις. Παρακαλώ, συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό
Back to Top